Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.olaplex.cz vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společností New Flag, s.r.o., IČ: 047 99 780, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253642 (dále jen „Společnost“) pro nákup zboží na internetovém portálu www.olaplex.cz (dále jen „VOP“).

I. Úvodní ustanovení – zboží – popis, změny obchodních podmínek

1.1Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Společností a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu olaplex.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u Společnosti zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem v oblasti kosmetických výrobků a souvisejícího zboží přes internetový portál.

1.3Tyto VOP jsou určeny pro fyzické osoby v postavení spotřebitele, pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

1.4Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží Společnosti propagovaných na internetovém portálu olaplex.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.5Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6Společnost může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Společnost informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu olaplex.cz případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

1.7Nákupem Zákazník souhlasí se zařazením do emailové databáze Společnosti po dobu 5 let od posledního nákupu, tento souhlas může být Zákazníkem kdykoliv odvolán.

II. Uzavření Smlouvy mezi Společností a Zákazníkem

2.1Společnost na internetovém portálu www.olaplex.cz propaguje zboží, zejména prodej kosmetických výrobků. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. Cenová nabídka zboží je uvedena bez nákladů na obal a expedici.

2.2Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém portálu je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3Veškerá prezentace zboží na internetovém portálu obsahuje podrobné informace o vlastnostech zboží, ceny zboží jsou včetně daně z přidané hodnoty, neboť Společnost je plátcem DPH. Dále jsou v katalogu zboží na internetovém portálu zvlášť uvedeny také náklady na dopravu a případně navrácení zboží, a to včetně všech souvisejících poplatků. Stanovené náklady na dopravu platí pouze v případě doručování zboží v rámci území České republiky. V případě žádosti Zákazníka o zaslání zboží na území mimo České republiky je Společnost oprávněna stanovit náklady na dopravu, na navrácení zboží a způsob dopravy individuálně.

2.4V případě zájmu Zákazníka lze se Společností uzavřít kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.5Zákazníkem objednané zboží na internetovém portálu www.olaplex.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

2.6Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Společnosti a proto zaručuje následující:
a. V případě spotřebitele je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
b. má právní osobnost v souladu s českým právním řádem,
c. veškeré údaje, které poskytuje Společnosti, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
d. zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,
e. se před zahájením užívání internetového portálu www.olaplex.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

2.7Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“).

2.8 Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Společnosti kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné.

2.9 Kupní smlouva mezi Společností a Zákazníkem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (akceptací) ze strany Společnosti, která je Zákazníkovi zaslána v souladu s VOP.

2.10 Zboží zůstává ve vlastnictví Společnosti až do úplného zaplacení kupní ceny. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že pokud neuhradí kupní cenu řádně a včas, je Společnost oprávněna požadovat, aby jí bylo zboží vráceno, a zavazuje se zboží Společnosti na její výzvu neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od dne obdržení výzvy vrátit, a to na své nebezpečí a náklady. Zákazník se zavazuje se zbožím, které nebylo dosud zaplaceno nedisponovat a na požádání Společnosti jej okamžitě vydat a umožnit převzetí ze svých prostor.

2.11 Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.12 Všechny Objednávky přijaté Společností jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není Zákazníkovi doručeno oznámení o přijetí Objednávky. Zákazník může zrušit Objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Společnosti uvedený v těchto obchodních podmínkách.

2.13 Zákazník bere na vědomí, že Společnost není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.olaplex.cz.

2.14 Společnost se zavazuje v případě, že nebude schopna objednané zboží dodat dle Objednávky z různých důvodů, neprodleně Zákazníka o nedostupnosti zboží informovat a sjednat adekvátní protiplnění.

2.15 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

2.16 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Společnosti při uvedení ceny zboží v internetovém portálu nebo v průběhu objednávání, není Společnost povinna dodat Zákazníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Zákazníkovi bylo zasláno potvrzení o obdržení Objednávky podle těchto obchodních podmínek. Společnost informuje Zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením o přijetí Zákazníkem na e-mailovou adresu Společnosti.

III. Dodání zboží a přechod nebezpečí škody

3.1 Zákazník bere na vědomí, že údaje o dodací lhůtě zboží jsou informativní a nezávazné. V případě, že Zákazník nezvolí vhodný způsob dopravy dle nabídky Společnosti, zvolí způsob dopravy Společnost, a to na náklady Zákazníka.

3.2 Společnost je oprávněna dodat objednané zboží po částech, přičemž na uvedené části vystaví zvláštní faktury.

3.3 Přechod nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník zboží, ač mu s ním Společnost umožnila nakládat.

3.4 Prodlením Zákazníka s převzetím věci vzniká Společnosti právo věc po předchozím upozornění na účet Zákazníka vhodným způsobem prodat poté, co Zákazníkovi poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Zákazník s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3.5Zákazník je povinen v případě vývozu zboží do zahraničí poskytnout Společnosti potřebné doklady a informace.

IV. Kupní cena a platební podmínky

4.1Kupní cena a případné další náklady dle Smlouvy lze uhradit (a) dobírkou v hotovosti, (b) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Gopay.

4.2 Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Společnosti také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3 Společnost je oprávněna zvýšit kupní cenu, pokud Zákazník zapříčiní pozdější dodání zboží v době delší než 4 měsíce od uzavření Smlouvy. Pokud Zákazník zapříčiní dodání zboží v době delší než 6 měsíců od uzavření Smlouvy, je Společnost oprávněna zvýšit kupní cenu o vlastní náklady, zvláště cenu za materiál, náklady na energie, tarifní mzdy, zákonné a tarifní sociální dávky nebo přepravní náklady.

4.4 Kupní cena je splatná v případě placení bezhotovostním způsobem do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy a v případě placení v hotovosti je kupní cena splatná při předání zboží.

4.5 V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit Kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.

4.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Společnost ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

5.1 Reklamace zboží. Zákazník je povinný předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat Společnosti na potvrzení o předání zboží, do nákladního listu, spedičního příkazu nebo dodacího listu. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. poškození obalu), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Společnost předala a nechá si uvedené přepravcem podepsat.

5.2V případě, že nebude možné takto reklamované zboží vrátit přepravci, musí Zákazník vyhotovit protokol o škodě. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání.

5.3Průběh reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem Společnosti.

5.4Odstoupení od Smlouvy pro spotřebitele. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník v postavení spotřebitele právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za Společnost předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Společnosti telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.olaplex.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5Lhůta pro odstoupení od smlouvy dle odst. 5.4 činí 14 dnů (a) ode dne převzetí zboží nebo (b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí nebo (c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

5.6 Odstoupí-li Zákazník od smlouvy dle čl. 5.4, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Společnost vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal. Společnost převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání Společnosti, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

5.7Zboží musí vrátit Zákazník Společnosti nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.8Společnost je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Společnost bezodkladně informuje Zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Zákazníkem.

VI. Odpovědnost a záruky

6.1Společnost odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Společnost tak odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Společnost odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal (a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, (b) se zboží hodí k čelu, který pro jeho použití Společnost nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle užívá, (c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, (d) zboží je v odpovídajícím množství a (e) zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

6.2V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3Nemá-li zboží vlastnosti dle 6.1 tohoto článku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je Společnost zavázána, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Společnost v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.4Společnost nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

6.5Zákazník souhlasí, že Společnost nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.olaplex.cz Společnost nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.olaplex.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.olaplex.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

6.6Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Společnost dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Společnosti vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Společnosti anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VII. Ochrana práv duševního vlastnictví, další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.olaplex.cz (včetně fotografií propagovaných zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.olaplex.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či jinak nakládat s internetovým portálem.

7.2 Přístup a užití internetového portálu www.olaplex.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

7.3Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.olaplex.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.olaplex.cz. Internetový portál www.olaplex.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Společnosti a který je v souladu s jeho určením.

7.4 Společnost neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.olaplex.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.olaplex.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

7.5Veškeré informace zveřejněné na internetovém portálu www.olaplex.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Společnosti, která nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Společnost se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.olaplex.cz je nezávadný.

7.6Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.olaplex.cz.

7.7Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

8.1Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává Společnost, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a právními předpisy České republiky. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo Společnosti.

8.2Společnost zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu o nákupu.

8.3 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

8.4Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

8.5 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých Osobních údajích.

8.6Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytnou dobu od posledního nákupu v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

8.7Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke Společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu anebo sídlo Společnosti.

8.8V případě, že by se Zákazník domníval, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může Společnost požádat o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.9 Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

8.10 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Společnosti a podnikatelů prezentujících na internetovém portálu www.olaplex.cz své zboží na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IX. Další ujednání

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

9.2Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.olaplex.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 V případě spotřebitelského sporu mezi Zákazníkem a Společností může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

10.3 Společnost je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

10.4 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

10.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 23.6.2021.

XI. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Internetový portál/ e-shop: www.olaplex.cz

Email: info@new-flag.cz

Telefon: 226 209 445