Všeobecné obchodní podmínky B2B

Všeobecné obchodní podmínky společnosti New Flag s.r.o.


Stav 02/2018

1. Platnost

Tyto podmínky platí jen vůči osobám, které při uzavření smlouvy jednají v rámci vykonávání své živnostenské nebo samostatné výdělečné činnosti (podnikání) i vůči právnickým osobám veřejného práva a zvláštním veřejno-právním zařízením. Pro naše veškeré, i budoucí, dodávky platí výhradně tyto podmínky. Odlišné nebo dodatečné podmínky objednavatele jsou pro nás nezávazné, i když v ojedinělých případech nebudeme oponovat, pokud tyto podmínky výslovně uznáme. V takové případě mají platnost jen pro příslušnou jedinou smlouvu. Zvláštní dohody sjednané mezi námi a objednavatelem tím zůstávají nedotčeny.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Naše nabídky jsou vždy nezávazné.
2.2. Objednávky jsou od nás přijaty až poté, co je potvrdíme. Doručení dodacího listu nebo faktury objednavateli a provedení dodávky nebo služby mají platnost potvrzení.
2.3. Smlouva je uzavřena s podmínkou samostatného dodávání zboží. To neplatí, pokud je nedodání zboží zaviněno z naší strany, zvláště pokud jsme neuzavřeli kongruenci. Objednavatele budeme neprodleně informovat o nedostupnosti zboží a poskytnuté proti plnění neprodleně nahradíme.

2.4. Nákupem souhlasíme se zařazením do emailové databáze New Flag s.r.o. po dobu 5 let od posledního nákupu, tento souhlas může být kdykoliv odvolán.

2.5. Osobní údaje budou zpracovávány pod dobu 5 let od posledního nákupu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

3. Ceny, Platební Podmínky

3.1. Naše ceny se řídí ceníkovou cenou platnou v den uzavření smlouvy včetně zákonné daně z obratu a rozumí se ze závodu bez nákladů na obal a expedici. Vedlejší náklady jsou vyúčtovány na základě předložených dokladů.
3.2. Jsme oprávněni ke zvýšení ceny, pokud se dodávka uskuteční nebo se z důvodů zaviněných objednavatelem může uskutečnit až po více než čtyřech měsících po uzavření smlouvy. Při dodávce po více než šesti týdnech po uzavření smlouvy jsme jinak oprávněni k přiměřenému zvýšení cen, jestliže se zvýší naše vlastní náklady, zvláště ceny za materiál, náklady na energie, tarifní mzdy, zákonné a tarifní sociální dávky nebo přepravní náklady a nebudou kompenzovány snížením jiných nákladů.
3.3. Naše pohledávky jsou splatné bez slevy v eurech dodáním zboží objednavateli.
3.4. Přijímání směnek a šeků si vyhrazujeme. Příjem se uskuteční vždy jen z důvodu platby s přihlédnutím ke všem nákladům a výdajům a bez poskytnutí záruky na včasné předložení a vznesení protestu.
3.5. Objednavateli přísluší nárok na kompenzaci jen v případě, že je jeho protinárok pravomocně stanoven nebo že je nesporný. Tento zákaz kompenzace neplatí pro protinárok kvůli nedostatku, který spočívá na tomtéž smluvním vztahu jako naše pohledávka. K uplatnění zadržovacího práva je objednavatel oprávněn jen tehdy, když jeho protinárok spočívá na tomtéž smluvním vztahu.

4. Dodávka, převod rizik

4.1. Údaje o dodací lhůtě jsou nezávazné, pokud nebyl výjimečně přislíben určitý dodací termín.
4.2. Jsme oprávněni k částečným dodávkám - pokud je to pro objednavatele přijatelné - na které vždy vystavíme zvláštní fakturu.
4.3. Jestliže je sjednáno zaslání zboží, přechází riziko náhodného zničení nebo zhoršení zboží – i v případě, že uskutečníme dodávku, převezmeme náklady nebo provedeme soupis popř. uvedení do provozu - odesláním zboží, nejpozději jeho opuštěním našeho podniku nebo skladu na objednavatele. Způsob přepravy, trasa a balení budou zvoleny v případě nedostatečné písemné instrukce objednavatele zvoleny podle našeho uvážení. Zvláště v případě vývozu je objednavatel povinen poskytnout nám včas veškeré potřebné podklady a informace. Dopravní pojištění uzavíráme jen na přání a jménem objednavatele.
4.4. Rozeznatelné škody vzniklé při dopravě musí objednavatel přepravci neprodleně oznámit a poznamenat do nákladního listu, spedičního příkazu nebo dodacího listu a nechat přepravcem podepsat; jestliže to nebude možné, musí objednavatel vyhotovit protokol o škodě.
4.5. Zpozdí-li se expedice v důsledku okolností, které způsobil objednavatel, přechází riziko na objednavatele ode dne, kdy bylo zboží připraveno k odeslání. V tomto případě jsme oprávněni uskladnit zboží podle našeho uvážení na náklady a riziko objednavatele a požadovat zaplacení dohodnuté ceny.

5.Výhrada vlastnického práva, zajišťovací právo

5.1. Vyhrazuje si právo na vlastnictví našeho zboží ("výhradní zboží") až do úplného zaplacení veškerých, i budoucích, pohledávek vyplývajících z našeho obchodního vztahu včetně všech vedlejších pohledávek. V případě běžné faktury má výhradní vlastnictví platnost zajištění dlužné pohledávky.
5.2. Objednavatel je oprávněn v rámci řádného obchodního styku zboží podléhající našemu výhradnímu vlastnictví prodat. Objednavatel nám již nyní postoupí veškerá práva, která mu prodejem vzniknou včetně všech vedlejších práv. Postoupení přijmeme.
5.3. Objednavatel nesmí dát výhradní zboží do zástavy nebo je převést do vlastnictví jiné osoby k zajištění dluhu. Přístup třetích osob k výhradnímu zboží a pohledávkám postoupeným podle bodu 5.2, zvláště konfiskace nám musí objednavatelem písemně oznámit. Objednavatel je povinen zásahy třetích osob okamžitě odmítnout s upozorněním na naše práva.
5.4. Příkaz k zahájení insolvenčního řízení ohledně majetku objednavatele nás opravňuje k odstoupení od smlouvy a k vyžádání okamžitého vrácení zboží.
5.5. Zavazujeme se, že výhradní zboží i pohledávky postoupené v souladu s bodem 5.2 uvolníme, jakmile realizovatelná hodnota zajištěných předmětů překročí 110 % zajištěné pohledávky. Uvolnění se uskuteční převedením vlastnictví, popř. zpětným postoupením.
5.6. Náklady za zpětné převzetí a zhodnocení výhradního zboží nese objednavatel. Náklady činí paušálně 5 % výnosu zhodnocení včetně DPH, pokud neprokážeme vyšší nebo objednavatel neprokáže nižší náklady.

6. Nároky v případě nedostatků

6.1. V případě nedostatků odstraníme závadu podle naší volby nebo dodáme nové zboží (dodatečné plnění). V případě pochybení, nepřijatelnosti nebo odmítnutí dodatečného plnění může objednavatel cenu snížit nebo – nejen u bezvýznamných nedostatků – odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody podle bodu 7.
6.2. Objednavatel má povinnost vyplývající z obchodního práva neprodleně prohlédnout zboží a udělit neprodlenou výtku nedostatků (§ 377 obchodní zákoník); za "neprodlený" je přitom považována doba nejdéle sedm týdnů.
6.3. Výdaje v souvislosti s dodatečným plněním, které vzniknou tím že je prodané zboží dopraveno na jiné místo než na dohodnuté místo plnění, převezmeme jen na základě odpovídající písemné dohody.
6.4. Nároky vyplývající z nedostatků nemůže objednavatel postupovat.

7. Ručení na náhradu škod a výdajů

7.1. Neomezeně ručíme při škodách vzniklých osobám i za úmysl nebo hrubou nedbalost a také v případě, že produkt nemá garantované vlastnosti. Naše záruka za lehkou nedbalost, zvláště kvůli porušení povinností vyplývajících ze závazkového vztahu a kvůli nedovolenému jednání, je vyloučena, ledaže bychom porušili podstatnou smluvní povinnost (například povinnost nezávadné a včasné dodávky). V tomto případě se naše záruka omezuje na škody typické pro smlouvu, s jejichž výskytem jme museli na základě nám známých okolností počítat. Ručení podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčeno.
7.2. Výše uvedená pravidla platí adekvátně pro naše ručení za náhradu zbytečných výdajů.

8. Promlčení nároků plynoucích z nedostatků a nároků na náhradu

8.1. Promlčecí lhůta pro nároky objednavatele kvůli nedostatku činí jeden rok. To neplatí pro nároky na náhradu škod a výdajů, které se týkají tělesné újmy a škody na zdraví nebo se byly způsobeny úmyslně či hrubou nedbalostí.
8.2. Promlčecí lhůta pro nároky objednavatele na náhradu škod a výdajů, které nespočívají v nedostatku zboží, činí jeden rok. Nedotčeno zůstává zákonné promlčení nároků kvůli úmyslu nebo hrubé nedbalosti i újmě na těle nebo zdraví a promlčení nároků na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Místně příslušným soudem pro všechny spory vzniklé ze smluvního vztahu a v souvislosti s ním je sjednán soud v místě našeho sídla. Jsme však oprávněni vznášet žaloby i v sídle objednavatele.
9.2. Platí české právo.
9.3. Pokud by některé z těchto ustanovení bylo neúčinné nebo se neúčinným stalo, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.

Provozovatel eshopu:

New Flag s.r.o.
Pobřežní 620/3
18600 Praha 8
Česká republika

IČO:04799780
DIČ: CZ04799780